Interview with Piotr Smierzewski for Magazyn Sztuki. 

more at: magazyn sztuki